Menu Close

Apie centralizuotą mokinių priėmimą į Telšių rajono švietimo įstaigas

Pagrindinis prašymų priėmimas į Telšių rajono savivaldybės švietimo įstaigas mokytis nuo 2023 m. rugsėjo 1 d.:

– nuo balandžio 1 d. iki gegužės 31 d. į formuojamas ikimokyklinio ugdymo grupes, priešmokyklinio ugdymo grupes, 1 klases, 5 klases, 9 / I gimnazijos klases, III gimnazijos klases;

– nuo balandžio 15 d. iki gegužės 31 d. į formuojamas neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo klases / grupes.

Papildomas prašymų priėmimas į Telšių rajono savivaldybės švietimo įstaigose laisvas vietas, 2023-2024 mokslo metams, vykdomas:

– nuo rugpjūčio 1 d. iki rugpjūčio 20 d. į ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas;

– nuo rugpjūčio 15 d. iki rugsėjo 10 d. į neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančias ugdymo programas.

Prašymai teikiami Telšių rajono savivaldybės internetinėje svetainėje https://svietimas.telsiai.lt/.

Prašymus galima teikti į dvi ugdymo įstaigas.

Ugdytis pagal ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo programas pirmenybė teikiama ir priėmimas vykdomas pagal iš eilės nurodomus kriterijus:

 1. vaikas šiuo metu ugdosi šioje įstaigoje;
 2. vaikui, kuriam Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu skirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas;
 3. vaikui, kuris turi įgimtų ar įgytų sutrikimų;
 4. vaikui, kuris turi specialiųjų ugdymosi poreikių;
 5. vaikui, kurį augina vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų);
 6. vaikui, kurio broliai (įbroliai) ir seserys (įseserės) šiuo metu lanko šią mokymo įstaigą;
 7. vaikui, kurio vienas iš tėvų yra bendrojo ugdymo mokyklos, profesinio mokymo mokyklos mokinys, universiteto arba kolegijos nuolatinių studijų studentas;
 8. vaikui, kurio nors vienas iš tėvų turi mažesnį nei 55 proc. darbingumo lygį;
 9. vaikui, kurio vienas iš tėvų atlieka privalomą karo tarnybą.

Įvertinus išdėstytus kriterijus ir iškilus pirmumo klausimui, pirmenybė suteikiama atsižvelgiant į prašymo padavimo datą ir laiką.

Ugdytis pagal bendrojo ugdymo programas pirmenybė teikiama ir priėmimas vykdomas pagal iš eilės nurodytus kriterijus:

 1. vaikas šiuo metu mokosi šioje mokykloje;
 2. vaikas gyvena mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje (pagal deklaruojamą gyvenamą vietą);
 3. vaikas turi įgimtų ar įgytų sutrikimų;
 4. vaikas turi specialiųjų ugdymosi poreikių;
 5. vaiko broliai (įbroliai) ir seserys (įseserės) šiuo metu lanko šią mokymo įstaigą;
 6. vaikas gyvena Telšių rajono savivaldybėje (pagal deklaruojamą gyvenamą vietą).

Įvertinus išdėstytus kriterijus ir iškilus pirmumo klausimui, pirmenybė suteikiama atsižvelgiant į prašymo padavimo datą ir laiką.

Vaikai dėl įgimtų ir įgytų intelekto / raidos sutrikimų turintys didelių arba labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių gali būti priimami:

12.1. į Telšių lopšelį-darželį „Žemaitukas“ pagal ikimokyklinio ugdymo programą;

12.2. į Telšių „Atžalyno“ progimnazijos Naujamiesčio skyrių pagal priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo ir socialinių įgūdžių ugdymo programas.

 

Skip to content