Menu Close

Paslaugos

Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas 2023-2024 m.m.

Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas 2022-2023 m.m.

ĮGYVENDINAMOS PROGRAMOS

Telšių lopšelio – darželio ,,Mastis“ vaikai ugdomi pagal 2016 m. atnaujintą ikimokyklinio ugdymo programą ,,Mondriejėm solig deina“.


Keturmečių ugdymui naudojamas ugdymo(si) komplektas YGA GA, parengtas pagal Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro parengtą ir išleistą Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašą (2014) ir Ikimokyklinio ugdymo metodines rekomendacijas (2015).

Penkiamečių ugdymui naudojamas ugdymo(si) komplektas PI KA, parengtas pagal Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašą (2014) ir Ikimokyklinio ugdymo metodines rekomendacijas (2015).

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa. Priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymui naudojamas OPA PA priešmokyklinio ugdymo(si) komplektas, parengtas remiantis Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa. Dirbant su šiuo komplektu, visos vaiko gyvenimui ir ugdymui(si) būtinos kompetencijos ugdomos integraliai visos vaiko veiklos metu.

2019-2020 m.m. priešmokyklinio ugdymo programos įgyvendinimo aprašas

Telšių lopšelio – darželio ,,Mastis“ ikimokyklinis ugdymas vykdomas vaikams nuo 2 iki 6 metų amžiaus pagal įstaigoje sukurtą ir direktoriaus 2016-09-02 Nr. V-45 įsakymu patvirtintas patvirtintas programas:
1. etninės kultūros ugdymo programą ,,Cyruliokams“
2. Ikimokyklinio ugdymo programa ,,Mondriejėm solig deina“

 

INTEGRUOJAMOS PROGRAMOS


Socialinio emocinio ugdymo programa ,,Kimochi“

„Ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis etnokultūrinis ugdymas“.


Tai Ugdymo plėtotės centro parengtos metodinės rekomendacijos. Jomis vadovaujamės kasdienėje veikloje, integruodami į savitą etninio ugdymo programą ,,Cyruliokams“.„Gyvenimo įgūdžių ugdymas“.


Tai pratimai, ugdantys vaikų gebėjimus, atitinkančius vaikų gyvenimo ypatumus. Pratimai suskirstyti pagal vystymosi sritis: savimonė, priklausymas grupei, poreikiai, teisės ir atsakomybė, kasdieninės situacijos ir rizikos situacijos. (Daugiau informacijos leidinyje „Gyvenimo įgūdžių ugdymas“, Vilnius 2004 Ikimokyklinis amžius.

,,Ikimokyklinio amžiaus vaikų saugios gyvensenos įgūdžių ugdymo programa“, Vilnius 1997
Tai sudėtinė vaiko asmenybės ugdymo šeimoje ir ikimokyklinėje įstaigoje dalis. Ji parengta atsižvelgiant į vaikų amžių, fizinį pajėgumą, psichofiziologines ypatybes ir įgyvendinama bei įtvirtinama per savaiminę, inspiruotą ir organizuotą vaikų veiklą. Saugos įgūdžiai ugdomi įvairiose veiklose, žaidžiant, sekant pasakas, pokalbių metu, piešiant, konstruojant ir pan.

„Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa“
Rekomendacijos
Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas
Programos tikslas – ugdyti asmenį, motyvuotą sveikai gyventi, nevartoti alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų.
Prevencijos programa – tai prevencinio darbo darželyje ar mokykloje gairės mokytojams, priešmokyklinio ugdymo pedagogams, kitiems specialistams, įgyvendinantiems Prevencijos programą švietimo įstaigoje. Pateiktų rekomendacijų tikslas – padėti lengviau pasiekti susitarimus, geriau suprasti bendrosios prevencijos vykdymo principus, būdus, pasirinkti tinkamas priemones ir kurti realias galimybes vaikams įgyti sveikos gyvensenos įgūdžius bei gebėjimus, kad jie atsispirtų negatyviems gyvenimo reiškiniams dar prieš susiduriant su jais.

 

LOGOPEDĖ: Valentina Vidmantienė

Įvertina vaikų kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, specialiuosius ugdymo(si) poreikius.
Bendradarbiauja su įstaigos pedagogais, specialiųjų poreikių vaikų tėvais (globėjais) ir kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese.

Numato specialiosios pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiuosius ugdytinų poreikius bei galimybes, ir juos taiko: sudaro individualias, pogrupines ir grupines kalbos ugdymo programas, jas taiko, rengia savo veiklos ataskaitą.

Šalina specialiųjų poreikių ugdytinių kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus.
Konsultuoja pedagogus, specialiųjų poreikių ugdytinių tėvus (globėjus) ir kt. asmenis.
Tvarko ir pildo savo darbo dokumentus.

Dalyvauja Vaiko Gerovės  komisijos veikloje.
Savo darbe taiko logopedijos naujoves.
Šviečia lopšelio-darželio bendruomenę aktualiais kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo ar sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais.

 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė: Danutė Normantienė

Moko įstaigos darbuotojus bei ugdytinius sveikos gyvensenos, kaip saugoti sveikatą ir išvengti ligų, rengti veiklos planus, juos derinti su bendra įstaigos ugdymo programa.Rūpinasi vaikų sveikata, stebi ugdytinių elgesį, sveikatos fizinę, psichinę, socialinę būklę.

Vaikams ar įstaigos darbuotojams susirgus, susižeidus, kitokio nelaimingo atsitikimo atveju suteikia pirmąją medicinos pagalbą. Informuoja įstaigos vadovus, tėvus. Esant būtinybei kviečia greitąją medicinos pagalbą.Registruoja lopšelio-darželio vaikų ligas ir traumas, tvarko ligotumo apskaitą.

Kontroliuoja vaikų ugdymo ir poilsio režimą, maitinimą, sezoninių epidemijų metu imasi atitinkamų priemonių, kad sergantys vaikai ir darbuotojai neapkrėstų sveikų vaikų.

Kvalifikuotai atlieka įteisintas slaugos procedūras, prevencines procedūras.
Darbe laikosi asmens higienos reikalavimų.
Dirba sistemingai, kūrybiškai, laikosi etikos taisyklių.

 

MENINIO UGDYMO PEDAGOGĖS: Nijolė Činskienė, Rita Macijauskienė

Planuoja vaikų muzikinės kompetencijos ugdymą. Naudoja įvairias muzikinės veiklos formas: muzikinė veikla salėje, kalendorinės šventės, tradicinės vakaronės, popietės, suaugusių ir vaikų bendri koncertai darželio bendruomenei, dalyvavimas kaimo ir rajono vaikų renginiuose. Individualiai dirba su vaikais, išsiaiškina gabius ir talentingus vaikus, padeda lavinti muzikinius gabumus, ruošia įvairiems konkursams. Skatina pedagogus integruoti muzikinį ugdymą ir kitoje veikloje. Sistemingai vertina. Fiksuoja vaikų daromą pažangą, informuoja tėvus (globėjus) apie vaikų pasiekimus, ugdymo (si) poreikius. Užtikrina higienos normų ir vidaus taisyklių laikymąsi. Dalyvauja įstaigos metodinėje, pedagoginėje veikloje.

Skip to content