Menu Close

Tarybos, komisijos, darbo grupės

MOKYKLOS TARYBA – aukščiausia įstaigos savivaldos institucija, telkianti ugdytinių tėvus, pedagogus, nepedagoginį personalą, visuomenės atstovus, rėmėjus svarbiausiems veiklos tikslams, uždaviniams numatyti ir spręsti.

MOKYKLOS TARYBA
1. Kristina Katinienė – tėvų atstovas- pirmininkas
2. Tomas Vaitkus – tėvų atstovas – pirmininko pavaduotojas
3. Dalia Balsienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja – narys
4. Rasa Gudienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja – narys
5.  Indrė Meinorienė – direktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriesiems klausimams- narys
6. Gražina Juškienė – ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja – narys

 

MOKYTOJŲ TARYBA – lopšelio – darželio ,,Mastis“ savivaldos institucija svarbiausiems pedagoginių darbuotojų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro direktorius, jo pavaduotojas ugdymui, visi lopšelyje-darželyje dirbantys ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojai, logopedas ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

 

METODINĖS GRUPĖS TARYBA – nuolat veikianti lopšelio-darželio ,,Mastis“ institucija, telkianti pedagogus metodinės veiklos uždaviniams spręsti.
Metodinė taryba organizuoja metodinius pasitarimus, seminarus, diskusijas, analizuoja auklėtojų metodinę veiklą ir numato tobulėjimo būdus, skleidžia informaciją apie peda- gogikos, psichologijos, įvairių metodikų naujoves, ugdymo formas ir priemones.
1.  Giedrė Šeputienė – direktoriaus pavaduotojas ugdymui – pirmininkas
2. Vilija Kergienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja – sekretorius
3. Janina Jankauskienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja – narys
4. Jūratė Rubavičienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja – narys

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA– organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlieka vaiko specialiųjų poreikių pirminį įvertinimą ir kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.
1. Valentina Vidmantienė –  logopedė- pirmininkė;
2. Giedrė Šeputienė – Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, spec. pedagogė, – pirmininko pavaduotoja;
3. Dalia Bumblauskaitė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja – narys;
4. Dalia Balsienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja, darbuotojų tarybos pirmininkė – narys;
5. Rasa Gudienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, profsąjungos atstovė – narys;
6. Ligita Deveikienė, priešmokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytoja – narys;
7. Danutė Normantienė – VSB specialistas – narys;
8. Aušra Stasiulienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja – sekretorė.

 

ATESTACIJOS KOMISIJA – teikia informaciją pedagogams apie atestacijos tvarką, programą, atestacijos komisijos posėdžių datas ir nutarimus, svarsto klausimus dėl kvalifikacinių kategorijų suteikimo, dėl pedagogo veiklos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai.
1. Danutė Popovič- direktorė  – pirmininkas
2. Jūratė Rubavičienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja – sekretorius
3.  tėvų atstovas – narys
4. – Telšių rajono savivaldybės administracijos švietimo ir sporto  skyriaus vyr. specialistė.

 

ĮSTAIGOS ĮVAIZDŽIO KŪRIMO GRUPĖ
1.Dalia Bumblauskaitė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja, įvaizdžio kūrimo grupės pirmininkė
2. Danutė Popovič -direktorė – narys
3.Giedrė Šeputienė  – direktoriaus pavaduotojas ugdymui – narys
4. Vilija Kergienė- ikimokyklinio ugdymo mokytoja – narys
5. Jūratė Rubavičienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja- narys
6. Aušra Stasiulienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja- narys

RENGINIŲ ORGANIZAVIMO GRUPĖ
1. Giedrė Šeputienė –  direktoriaus pavaduotojas ugdymui
2.Nijolė Činskienė – meninio ugdymo mokytoja
3.Dalia Balsienė –  ikimokyklinio ugdymo mokytoja
4. Vilija Kergienė –  ikimokyklinio ugdymo mokytoja
5. Aušra Stasiulienė –  ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 

AUDITO GRUPĖ
1. Danutė Popovič- direktorė  – pirmininkas
2. Valentina Vidmantienė – logopedas

 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZATORIUS
Indrė Meinorienė – direktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriesiems klausimams

 

ATSAKINGAS ASMUO UŽ TINKLALAPĮ
Dalė Živatkauskienė – raštinės administratorė

 

Skip to content