Menu Close

Veiklos sritys

Darželis-lopšelis įgyvendina priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas.

VEIKLOS PRIORITETAI

 

Lopšelio-darželio vizija

Lopšelis – darželis ,,Mastis“ – ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų etnokultūros ugdymo centras, suteikiantis ugdytiniams galimybes perimti liaudies tradicijas, skatinantis visos bendruomenės dalyvavimą ir įsitraukimą į etnokultūrinę veiklą. Skleidžiantis gerąją patirtį, kuriantis etnokultūrinę aplinką.

Lopšelio-darželio misija

Perimti tautos kultūros pagrindus, padėti atsiskleisti ugdytinių žmoniškosioms vertybėms. Puoselėti individualumą, iniciatyvumą, kūrybiškumą. Teikti tėvams kvalifikuotą pedagoginę pagalbą, padėti vaikui ir šeimai perimti ir atgaivinti tradicinės vietinės bendruomenės vertybes. vykdyti vaiko sveikatos ugdymo ir globos funkcijas.

Ugdymo programa

Lopšelis-darželis „Mastis“ yra valstybinė vaikų ugdymo įstaiga, dirbanti pagal pačių sukurtą ikimokyklinio ugdymo programą (2007 m.). Programa siekiame sudaryti tinkamas sąlygas, suteikiančias pedagogams didesnes galimybes propaguoti Žemaitijos krašto savitumą, etnomuziką, tautos kultūrą, tenkinti pagrindinius vaiko poreikius – saugumo, sveikatos ir užtikrinti vaiko teisę visapusiškai ugdytis, kurti sąlygas vaikų saviraiškai, skatinti vaiko savarankiškumą tose srityse, kur gebėjimai geriau susiformavę, ir teikiame didesnę pagalbą silpnesnių gebėjimų ugdymui. Kalbos sutrikimų turintiems vaikams teikiame papildomą korekcinę pagalbą.

 

Programa sudaryta pagal kompetencijas, išskiriant 3 amžiaus periodus: 2-3 m., 3-4 m., 5-6 m.

Numatydami kiekvienos kompetencijos tikslus ir uždavinius akcentuojame etnomuziką ir etnokultūrą kaip išskirtinį mūsų įstaigos bruožą.

Programos organizavimo formos ir būdai bei turinys sudaro galimybes auklėtojoms kūrybiškai taikyti pedagoginius metodus bei formas, įgyvendinat numatytus tikslus bei uždavinius. Kartu kelia daugiau reikalavimų numatant konkrečias temas turiniui įgyvendinti. Todėl auklėtojos kaip pagalbines priemones naudoja ir kitas programas.

Skip to content