Menu Close

ATRANKA MOKYTOJO PADĖJĖJO PAREIGOMS UŽIMTI

Telšių lopšelis-darželis „Mastis“ skelbia priėmimą 2 ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjo pareigybėms užimti nuo 2023 m. rugsėjo 1 d.

Darbo vietos adresas – S. Daukanto g. 35, 87104 Telšiai
Darbo krūvis –1 etatas, darbo val. skaičius per savaitę 40 val.
Pareigybės lygis – C ( kvalifikuotas darbuotojas).
Darbo sutartis – neterminuota.
Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 4 priedu (Nr. XIV-1559, 2022-11-24, paskelbta TAR 2022-12-08, i. k. 2022-25030), atsižvelgiant į turimą profesinio darbo patirtį metais: pareiginės algos koeficientas nuo 5,1 iki 5,9.
Priskaičiuotas darbo užmokestis: 948,60 – 1097,40 EUR (be kintamos dalies).
1.Specialūs kvalifikaciniai reikalavimai mokytojo padėjėjui:
1.1.  C lygio – pareigybei užimti būtinas ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir (ar) įgyta profesinė kvalifikacija.
1.2.Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas (-a) privalo išmanyti:
1.2.1.vaikų lopšelio-darželio struktūrą, darbo organizavimą;
1.2.2.reikalavimus, susijusius su vaiko saugumu ir jo sveikatos apsauga;
1.2.3.higienos reikalavimus; tvarkomų patalpų priežiūros bei valymo tvarką;
1.2.4.reikalavimus lovos ir kitiems skalbiniams, jų keitimo terminus;
1.2.5.lopšelio-darželio įrengimų, inventoriaus paskirtį, baldų priežiūros ir naudojimosi taisykles;
1.2.6.gebėti dirbti su ugdytiniais padedant jiems įsisavinti ugdomąją medžiagą, atlikti mokytojo skirtas užduotis, apsitarnauti, susitvarkyti, judėti, maitintis.
1.2.7.gebėti pozityviai bendradarbiauti su mokytoju, logopedu, spec. pedagogu, kitais specialistais ir ugdytinių tėvais (globėjais, rūpintojais).
1.2.8. gebėti dirbti komandoje, pasidalyti atsakomybe už vaikų saugumą.

   2. Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:
      2.1. Prašymą pretenduoti į laisvos pareigybės poziciją;
2.2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
2.3. Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
2.4. Gyvenimo aprašymą;
2.5. Papildomai gali pateikti sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimą, privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programos pažymėjimą, kitus turimus su profesine veikla susijusius pažymėjimus.

Dokumentai pateikiami iki 2023 m. rugpjūčio 21 d. 16 val. įstaigos administratoriui arba el. paštu:
info@mastistelsiai.lt

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.
Pokalbis su pakviestais pretendentais numatomas iki 2023 m. rugpjūčio 25 d. Apie datą ir laiką pretendentai bus informuojami asmeniškai el. paštu ir/ar telefonu.
Prieš įsidarbinant bus būtina pasitikrinti sveikatą.
Informacija tel. 8-444- 60216.
Telšių lopšelis-darželis „Mastis“ direktorė Danutė Popovič

 

Skip to content